Bestekseisen beton

Productgroep Beton 

 

A312030.000.a01 Duurzaam beton
01 #

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.
02 # …..

 

BETONNEN X

31 #
MKI-Waarde (max.) (€/functionele eenheid): …..
OPMERKING: De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op http://standaardbestek.nl/beton/productblad/.
32 #
Secundaire toeslagmaterialen (V/V) (NEN-EN 12620:2002+A1:2008) (%): …..
OPMERKING: De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://standaardbestek.nl/beton/productblad/.
33 # …..

 

Uitzonderingen
1 #
– bepaalde producten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad.

 

 

RR400321.150.c01 KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT MKI
01 #
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/-certificaat. …..
02 #
Van: …..
03 # …..
04 #
Het rapport omvat de keuring van:
05 #
– duurzaam beton.
06 # …..
07 #
Uitvoering keuring: conform eisen Bouwcirculair.
08 # …..
09 #
Te verstrekken gegevens:
10 #
– projectcertificaat.
11 # …..
12 #
Aantal te verstrekken exemplaren:
13 #
– ter goedkeuring: …..
14 #
– goedgekeurd: …..
15 # …..
16 #
Verstrekkingsvorm: …..
17 #
Tijdstip van verstrekking: …..
18 # …..